Languages

Koepel – en netwerkorganisaties

De koepel- of netwerkorganisaties vormen een belangrijke hefboom in het middenveld als het gaat over het promoten, het stimuleren en het implementeren van duurzame ontwikkeling en de SDGs.

De interactie tussen de koepel- of netwerkorganisator (‘facilitator-rol’) en hun leden alsook de schaalgrootte van het netwerk, dragen bij tot een brede maatschappelijke bewustwording en impact. Een netwerk- of koepelorganisatie wordt hoogstens voor een periode van 5 jaar erkend en maximaal 1 per Gemeenschap.

Erkende organisaties voor de periode 2024-2028

Associations 21 en Reset.Vlaanderen werden geselecteerd als koepel-en netwerkorganisatie ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Hun erkenning loopt van 2024 tot en met 2028. De erkenning werd bekrachtigd in een koninklijk besluit van 23 november 2023 dat ook in het staatsblad gepubliceerd werd.

Met deze erkenning mogen Associations 21 en Reset.Vlaanderen jaarlijks een activiteitenplan indienen waarbij de focus ligt op het bijdragen aan de transitie van een duurzame samenleving. Het plan wordt toegelicht aan de Minister en het is aan de Minister om te beslissen of het plan een financiële steun kan krijgen.

Elke organisatie heeft een eigen specifiek werkterrein, zo vertegenwoordigd Associations 21 verschillende belangenorganisaties binnen de Waalse Gemeenschap en Reset.Vlaanderen heeft een netwerk van leden in de Vlaamse Gemeenschap.

Alhoewel de aanpak, en de daaruit voortkomende doelstellingen en activiteiten, anders verloopt bij elk van de organisaties, dienen de activiteiten in jaarplannen ook voldoende aandacht te hebben voor volgende thema’s   

  • Agenda 2030 en de SDGs:
    Heel wat evaluatierapporten m.b.t. Agenda 2030 stellen dat de wereld niet op schema ligt om de meeste doelstellingen tegen 2030 te halen. De ambitie om Agenda 2030 maximaal in te vullen dient verhoogd te worden. De koepel- en netwerkorganisaties dienen daarom een rol als SDG-Booster verder op te nemen.
     
  • Breed draagveld:
    Ook een maximale betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld is absoluut nodig om de transitie verder te stimuleren. Met een goed werkende forumfunctie kan een breed draagveld bereikt en betrokken worden.

Meer weten

Wil je meer weten over de activiteiten of de leden van onze koepel-en netwerkorganisaties raadpleeg dan hun websites:

Associations 21

Reset.Vlaanderen

Projectoproep voor de periode 2024-2028

Halverwege Agenda 2030 stellen we vast dat acties om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken, moeizaam op gang komen. Toch blijven de SDG's momenteel de enige wereldwijde en universele visie op sociaaleconomische welvaart en ecologische duurzaamheid.

Daarom is het belangrijk om de implementatie van de 2030 Agenda en de SDG's in de komende jaren een kick-start te geven.  Omdat koepel- of netwerkorganisaties belangrijke spelers zijn die een nieuwe impuls kunnen geven, lanceert de minister voor Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, een oproep voor een nieuwe erkenning als koepel- of netwerkorganisatie die duurzame ontwikkeling promoot.

Deze erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2024. Per gemeenschap kan maximaal één accreditatie worden verleend. De erkenning leidt niet automatisch tot de toekenning van een jaarlijkse subsidie, maar is wel een voorwaarde om subsidies te kunnen aanvragen.

Wat waren de voorwaarden om een aanvraag in te dienen?

Elke koepel- of netwerkorganisatie die actief is op het terrein, duurzame ontwikkeling promoot en haar hoofdkantoor in België heeft, komt in aanmerking. De organisatie moet ook meerdere sociale belangenorganisaties vertegenwoordigen in minstens één van de drie gemeenschappen van België. De organisatie dient bovendien aan alle voorwaarden beschreven in  dit document te voldoen.

Hieronder kunt u de aanvraagformulieren en informatiedocumenten raadplegen

Erkende organisaties voor de periode 2019 - 2023

Begin 2018 werd een nieuwe erkenningsprocedure voor de periode 2019-2023 opgestart. Het getekend KB van 29 juli 2018 maakte de namen van de geselecteerde en goedgekeurde koepel- en netwerkorganisaties, de vzw Associations 21 en Transitienetwerk Middenveld (vzw Samen) bekend via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze erkenning werd toegekend op basis van een geëvalueerd 5-jaren plan waarbij de koepelorganisaties vooral hun ambities om duurzame ontwikkeling en de SDGs te promoten en te bewerkstelligen, in de kijker zetten.

Begin 2021 neemt de vzw Reset.Vlaanderen, t.g.v. fusie van Transitienetwerk Middenveld en een andere vzw, de taken en verplichtingen als netwerkorganisatie van Transitienetwerk Vlaanderen over.

Voor de periode van 1 januari 2019 tem 31 december 2023 vormen de vzw Associations 21 voor de Franse Gemeenschap en de vzw Reset Vlaanderen voor de Vlaamse Gemeenschap, de erkende koepel- en netwerkorganisatie .

De erkende organisaties kunnen aanspraak maken op een toelage voor het uitvoeren van hun jaarprogramma, dat jaarlijks wordt opgemaakt en overlegd wordt met de Minister. In de eerste vier jaren van hun huidige erkenning werd op basis van een uitgewerkt jaarplan aan elke organisatie telkens een subsidiebedrag van 65 kEur toegekend.