Languages

Beleid

De federale overheid beschikt al jaren over een goed institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling waarop ze trots mag zijn. Hierdoor is België in staat om zijn federaal beleid rond duurzame ontwikkeling verder uit te bouwen en af te stellen op basis van opgedane ervaringen en ontwikkelingen in de sector.

 Op 5 mei 1997 heeft België voor eerst een wettelijk kader voorzien voor de uitwerking en uitvoering van een federaal beleid rond Duurzame Ontwikkeling. Al snel na de publicatie van deze wettelijke richtlijnen volgde de eerste  federale strategie voor Duurzame Ontwikkeling. Het opstellen van deze strategie gebeurt in verschillende stadia (Plan-Do-Check-Act) om een continue verbetering van de bijdrage van het overheidsbeleid aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mogelijk te maken. In 2002 zag ook een federaal bestuur voor duurzame ontwikkeling het licht: de FOD Duurzame Ontwikkeling. In 2014 werd deze FOD omgedoopt tot Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Dit expertisecentrum verzorgt o.a. voor de bereiding en coördinatie  van het  duurzame ontwikkelingsbeleid op federaal niveau. Dit gebeurt vaak in samenwerking met andere overheidsdiensten. 

Doorheen de jaren heeft het FIDO verschillende stappen ondernomen om de werking van de federale overheid te verduurzamen. Op aanvraag heeft het FIDO o.a. cellen Duurzame Ontwikkeling opgericht en actieplannen voor Duurzame Ontwikkeling (2004) opgesteld. De duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling werd ingevoerd (DOEB, 2007) en later vervangen door de regelgevingsimpactanalyse (RIA – 2014). Ook werd een milieubeheersysteem (EMAS) gepromoot en omzendbrieven rond duurzame aankopen goedgekeurd. Het is de bedoeling dat deze maatregelen niet alleen het goede voorbeeld tonen, maar ook een integraal deel worden van de werking van de federale overheidsdiensten.  

Sinds de lancering van Agenda 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) door de Verenigde Naties in 2015, werkt het FIDO ook aan een aanpak om de SDGs te integreren in het federaal beleid. Zo zijn de volgende maatregelen getroffen om de federale beleidskeuzes in de richting van duurzame ontwikkelingsdoelen te sturen en de bijdrage van de federale overheidsdiensten tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verhogen:

  • de goedkeuring van een langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling (2013) waarin doelstellingen zijn vastgelegd die men tegen 2050 wil bereiken;
  • de integratie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de beheercontracten en bijwerking van het koninklijk besluit houdende de oprichting van cellen duurzame ontwikkeling (2014);
  • de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties in 2015, waarin de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDGs)) zijn vastgelegd.

Vandaag gaat het dus zowel om het integreren van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de werking van de organisaties als om het oriënteren van de federale beleidskeuzes in de richting van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De federale instellingen gaan in dat verband dus coherent te werk en tonen hun maatschappelijke meerwaarde.