Languages

Federale strategie

De federale strategie voor duurzame ontwikkeling werd ingesteld bij de wet van 5 mei 1997. Ze is gebaseerd op een beleidscyclus (Plan-Do-Check-Act) die een continu leer- en verbeteringsproces mogelijk maakt.

De federale strategie bevat een langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling. Hierin worden de doelstellingen beschreven die de door de wet aangestelde actoren tegen 2050 zouden moeten verwezenlijken.

Om de 5 jaar wordt een plan goedgekeurd gebaseerd op de bijdragen van het maatschappelijke middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), de wetenschappelijke expertise van het Federaal Planbureau en de expertise van de federale overheidsdiensten. Tijdens het goedkeuringsproces brengt de FRDO adviezen uit over het federale beleid  voor duurzame ontwikkeling en publiceert de Taskforce Duurzame Ontwikkeling (TFDO) van het Federaal Planbureau rapporten ter evaluatie en prospectie. De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) bereidt dan weer het beleid ivoor duurzame ontwikkeling voor, coördineert de uitvoering ervan en staat in voor de opvolging van het plan via de jaarlijkse publicatie van een activiteitenverslag.

De federale strategie voor duurzame ontwikkeling is bedoeld als een stimulans voor het uitwerken van transversale beleidslijnen die tegemoetkomen aan de uitdagingen binnen het domein van de duurzame ontwikkeling. Ook de specifieke beleidskaders van de minister van Duurzame Ontwikkeling en talrijke initiatieven van federale overheidsdiensten die via hun kernactiviteit ook bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingenworden opgenomen in de strategie. 

Nuttige links

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, gewijzigd door de wet van 30 juli 2010 (geconsolideerde versie)

De federale strategie voor duurzame ontwikkeling bestaat uit verschillende instrumenten:
 

1. De federale Langetermijnvisie (LTV) voor duurzame ontwikkeling

De  Langetermijnvisie omvat 15 thema’s en 55 doelstellingen die de federale regering tegen 2050 wil bereiken. Ze overkoepelt de cyclus van plannen en verslagen over duurzame ontwikkeling ingevoerd door de wet van 5 mei 1997, gewijzigd door de wet van 30 juli 2010. Ze dient als referentiekader voor de activiteiten van de ICDO, het FIDO en het Federaal Planbureau.

2. Het Federaal Plan voor Duurzame Onwikkeling (FPDO)

Dit plan legt vast welke maatregelen op federaal niveau moeten worden genomen om enerzijds de internationale en Europese engagementen te realiseren en anderzijds de doelstellingen vastgelegd in de Langetermijnvisie. Bij het begin van een regeerperiode wordt er een plan opgemaakt voor een cyclus van 5 jaar, zoals de wet van 5 mei 1997, gewijzigd door de wet van 30 juli 2010, het bepaalt.

3. Het Federaal rapport over duurzame ontwikkeling

Dezelfde wet vertrouwt het Federaal Planbureau de opdracht toe om een federaal rapport te schrijven over de duurzame ontwikkeling in de loop van één cyclus. Dit verslag bestaat uit twee delen: een deel “stand van zaken en evaluatie” en een deel “vooruitzichten”.

4. Regelgevingsimpactanalyse (RIA)

Een regelgevingsimpactanalyse is een voorafgaande geïntegreerde evaluatie van de potentiële gevolgen van ontwerpen van regelgeving op de economie, het leefmilieu, de sociale aspecten en de overheidsdiensten. De wettelijke basis ervan ligt in titel 2 van hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

5. De actieplannen voor DO van de Federale Overheidsdiensten

Elke Federale Overheidsdienst moet een jaaractieplan voor duurzame ontwikkeling opstellen. De Cel Duurzame Ontwikkeling heeft onder meer als taak dit plan voor haar organisatie op te maken en er de opvolging van te verzekeren via het jaarverslag van de ICDO. De inhoud van dit plan staat vermeld in het koninklijk besluit van 22 september 2004, gewijzigd door het KB van 25 april 2014 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling.