Languages

Nationaal beleid

Zoals is vastgelegd in art. 7bis van de Grondwet: "Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties." Elk bestuursniveau dient dus bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling. Het overleg en de samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten inzake duurzame ontwikkeling gebeuren binnen de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) die op 6 juni 2012 werd opgericht door het Overlegcomité. In de eerste plaats spitste het werk zich toe op de voorbereiding van een nationale strategie, de samenwerking betreffende de duurzame overheidsopdrachten en de bespreking van internationale dossiers. In aansluiting op de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties werd het mandaat van het Overlegcomité op 24 februari 2016 uitgebreid.

De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) is belast met de volgende taken:

  1. bijdragen tot de uitvoering in België van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, onder meer via de nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling
  2. het voorbereiden van de Belgische bijdrage tot de Europese en multilaterale verslaggeving inzake de uitvoering in België van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, waaronder het forum op hoog politiek niveau over duurzame ontwikkeling, alsook het voorbereiden van relevante verslagen op initiatief van België over de geboekte vooruitgang en de uitdagingen in België in het kader van de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling
  3. op administratief vlak bijdragen tot de voorbereiding van de standpunten die België op EU- en VN-niveau zal verdedigen wat betreft de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en die zullen worden besproken en aangenomen via de COORMULTI en DGE-vergaderingen die worden georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  4. partners betrekken die bij de uitvoering van deze taken de IMCDO ondersteunen. Volgende partners komen daarvoor in aanmerking: bevoegde coördinatieorganen op het vlak van sectoraal beleid, vertegenwoordigers van de organisaties van het maatschappelijke middenveld, de privésector en de academische wereld. 

Het FIDO vertegenwoordigt de federale minister van Duurzame Ontwikkeling in de technische werkgroepen die de werken van de IMCDO voorbereiden. Het FIDO overlegt hierover met de federale overheidsdiensten binnen de Werkgroep Federale Strategie van de ICDO.