Languages

ICDO-werkgroepen

Gelet op de taken ter voorbereiding en de opvolging van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling vertrouwt de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) specifieke mandaten toe aan werkgroepen om relevante deskundigen ter zake te verenigen. 

De ICDO-werkgroepen zijn opgericht op basis van acties die in de federale plannen voor duurzame ontwikkeling of van specifieke politieke opdrachten werden vastgelegd. 
In de loop van de tijd werden specifieke werkgroepen opgericht om bepaalde thema’s, zoals aids of ongelijkheden op gezondheidsgebied, voor te bereiden en op te volgen. Ze werden ontbonden nadat hun opdracht was voltooid. Andere werkgroepen die belast zijn met duurzame mobiliteit, het EMAS-milieubeheersysteem, duurzame evenementen of duurzame voeding, werden uiteindelijk verenigd in de werkgroep “Duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de strategie van de federale organisaties”. Als u echter meer wilt weten over de activiteiten van deze voormalige werkgroepen, kunt u ze vinden in de ICDO-activiteitenverslagen. 
De werkgroepen "Duurzame overheidsopdrachten" en "Maatschappelijke verantwoordelijkheid" werden opgericht in het verlengde van de eerste twee Federale Plannen voor Duurzame Ontwikkeling. Hoewel deze plannen ondertussen zijn afgesloten, hebben de twee werkgroepen nog steeds een mandaat en zetten ze hun opdracht voort, gezien de omvangrijke en evoluerende aard van het onderwerp en de vele actiehefbomen.
De werkgroep “Internationaal beleid duurzame ontwikkeling” beschikt niet over een permanent mandaat, maar ze wordt opnieuw geactiveerd wanneer internationale gebeurtenissen dit vereisen. Het secretariaat licht de ICDO-leden echter voortdurend in over de Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van DO. 
De werkgroep "Duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de strategie van de federale organisaties", die sinds enkele jaren niet meer actief is, zal dat binnenkort weer zijn met nieuwe doelstellingen en een uitgebreidere samenstelling. De ministers die belast zijn met duurzame ontwikkeling en ambtenarenzaken gaven de werkgroep onlangs een nieuw mandaat. Binnenkort zullen we hierover een pagina ontwikkelen.

Ontdek de ICDO-Werkgroepen:

WG Duurzameontwikklingsdoelstellingen in de strategie van de federale organisaties 

De werkgroep "Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de strategie van federale organisaties" wil duurzame ontwikkeling integreren in het DNA van federale administraties.

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 bepaalt onder titel 11.2.: “De regering zal, […], duurzame ontwikkeling tot een kerndoelstelling van haar beleid maken. De regering zal de voorbeeldfunctie van alle overheidsadministraties structureel verankeren. […] Naar analogie met wat aan de regeringsleden wordt gevraagd in hun jaarlijkse algemene beleidsnota, zullenmandaathouders van de federale overheidsdiensten duurzameontwikkelingsdoelstellingen opnemen in hun managementplannen dan wel in hun beheersovereenkomsten.”. De ICDO heeft dus beslist om een werkgroep op te richten die zich toespitst op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de strategieën van de federale organisaties. De ICDO heeft het mandaat ervan goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 24 september 2015.

Opdracht van de Werkgroep :

 • De werkzaamheden met betrekking tot de methodologie voor de uitwerking van het DO-actieplan en de actualisering van de ad-hochandleiding opvolgen;
 • Een beheersysteem of een actieplan gebaseerd op de ISO26000-richtlijnen invoeren;
 • De werkzaamheden met betrekking tot de uitwerking van de Duurzaamheidsverslagen (GRI) opvolgen;
 • De proefprojecten met betrekking tot het invoeren van een methodologie voor het tot stand brengen van een dialoog met de stakeholders opvolgen;
 • De werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van een monitoringtool voor de DO-verplichtingen opvolgen.

Krachtlijnen: 

 • Een handleiding opstellen voor de uitwerking van de DO-actieplannen van de federale overheidsdiensten (oktober 2015) en ervaringen uitwisselen met betrekking tot het opnemen van duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de beheersovereenkomsten en operationele plannen;
 • Een databank ontwikkelen om het DO-actieplan en andere nader te bepalen aspecten te monitoren (2016);
 • Een beheersysteem of een actieplan gebaseerd op de ISO26000-richtlijnen invoeren ;
 • Proefprojecten en een handleiding voorstellen voor het tot stand brengen van een dialoog met de stakeholders ;
 • Het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot de realisatie van de duurzaamheidsverslagen (GRI) aanmoedigen ;
 • Voorstellen aandragen over de evolutie van het kader waarbinnen de werkingskosten kunnen worden gekoppeld aan de DO-prestaties van de federale organisaties (na het voorstel van de ad hoc-WG) ;
 • Voorstellen aandragen over de integratie en de opvolging van de SDG’s in de beleidslijnen van de federale organisaties ;
 • De tools en de opvolging van de thema’s actualiseren (milieubeheer, voeding, evenementen, mobiliteit).

Contactpersonen:

 • Voorzitters: Jean-Marc Dochot (FOD P&O) – jean-marc.dochot(at)p-o.belgium.be - en  Vincent Triest (FOD P&O) – vincent.triest(at)p-o.belgium.be
 • Secretariaat: Martine Vandervennet (FIDO) – martine.vandervennet(at)ifdd.fed.be

Nuttige Documenten :

Linken:

WG Duurzame Overheidsopdrachten

De werkgroep Duurzame Overheidsopdrachten verzekert de opvolging van het federale en het gewestelijke beleid inzake duurzame overheidsopdrachten.

Opdrachten :

 • Binnen de federale overheidsdiensten de uitvoering van de maatregelen uit het Federaal Plan inzake Duurzame Overheidsopdrachten ondersteunen; De werkgroep onderzoekt hoe de ecologische, economische en sociale aspecten kunnen geïntegreerd worden in de overheidsopdrachten, rekening houdend met de haalbaarheid voor de ondernemingen, in het bijzonder voor de kmo’s;
 • De verschillende specialisten inzake overheidsopdrachten die in de federale en gewestelijke overheidsdiensten werken samenbrengen, hen inlichten over de reglementering ter zake, instrumenten creëren die tegemoetkomen aan de behoeften van de openbare aankopers (Gids voor duurzame aankopen), de hinderpalen en stimulansen identificeren en een beroep doen op expertise om praktische oplossingen aan te reiken;
 • Een dynamiek tot stand brengen tussen de leden van de werkgroep, de uitwisseling van goede praktijken tot stand brengen en knowhow overdragen;
 • Statistieken opmaken over de integratie van duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten;
 • Opvolging uitvoering van de maatregelen van het Federaal Plan inzake Duurzame Overheidsopdrachten, jaarlijks verslag uitbrengen over de acties en resultaten, over de effecten en neveneffecten van die acties;
 • Coördinatie van de federale acties ter bevordering van duurzame overheidsaankopen met de initiatieven op gewestelijk, gemeenschappelijk en gemeentelijk vlak;
 • Projecten uitwerken die de recyclage en de opwerking van het afval van de besturen koppelen aan de sociale economie.

Krachtlijnen :

 • Feedback van de adviesgroep Europese overheidsopdrachten van de EU;
 • Stand van zaken betreffende duurzame overheidsopdrachten in de gewesten en de overheden;
 • Project recycleren en tweedehands binnen de federale overheid;
 • Stand van zaken betreffende de nieuwe federale omzendbrief duurzame overheidsopdrachten;
 • Feedback van de G11 (groep van 11 Europese landen die het best presteren op het vlak van duurzame overheidsopdrachten);
 • Effect van de nieuwe Europese richtlijnen  inzake duurzame overheidsopdrachten en energie-efficiëntie op de overheidssector;
 • Coördinatie van het beleid van de gewesten en dat van de federale overheid inzake duurzame overheidsopdrachten;
 • Monitoring van de groene overheidsopdrachten in België.

Contactpersoon:

Voorzitterschap: Jo Versteven (IFDD) – jo.versteven(at)fido.fed.be

Nuttige documenten:

Nuttige link:

WG Federale Strategie Duurzame Ontwikkeling

De federale strategie inzake duurzame ontwikkeling is gebaseerd op verschillende instrumenten: een langetermijnvisie, een cyclus van rapporten en plannen, adviezen van het maatschappelijk middenveld en een impactanalyse van de beslissingen over duurzame ontwikkeling.

Deze instrumenten moeten de regering en de federale overheidsdiensten ondersteunen in een duurzaam beleid. De werkgroep Federale Strategie werkt deze instrumenten uit.

Opdracht :

 • De opvolging verzekeren van de federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling, in het bijzonder de lijst met indicatoren;
 • Het proces van de uitwerking van de federale plannen voor duurzame ontwikkeling (FPDO) coördineren;
 • De opvolging van de regelgevingsimpactanalyse (RIA) verzekeren;
 • De opgebouwde kennis en ervaring benutten om elke cyclus te verbeteren, nieuwe acties en maatregelen bepalen.

Krachtlijnen :

 • Ingevolgde de goedkeuring door de Verenigde Naties van de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030, in het bijzonder de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), zal de WG zich buigen over de coördinatie van de uitvoeringsmechanismen op het federale niveau;
 • De federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling (LTV): de bijdrage van de ICDO werd voorbereid tijdens tal van vergaderingen van de werkgroep;
 • De federale plannen voor duurzame ontwikkeling: het voorontwerp van plan wordt voorbereid in deze werkgroep. De WG zal ook de adviezen die voortkomen uit de openbare raadpleging grondig bestuderen en vervolgens een ontwerpplan voorstellen aan de regering;
 • De RIA: de regelgevingsimpactanalyse is sinds 1 januari 2014 van toepassing. Deze vervangt de duurzameontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). De werkgroep heeft, in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), bijgedragen tot het proces voor de opmaak van de operationele instrumenten.

Nuttige documenten:

Links :

Contactpersoon :

Coördinator: Cédric Van de Walle (FIDO) – cedric.vandewalle(at)ifdd.fed.be

WG Internationaal Beleid Duurzame Ontwikkeling

Het bepalen, vertegenwoordigen en behartigen van het Belgische standpunt betreffende multilaterale kwesties in verband met duurzame ontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt aan de hand van Europees overleg (DGE) of multilateraal overleg (COORMULTI). 
In  de aanloop naar Rio+20, werd een bijkomend dialoog en analyseplatform gecreëerd om een Belgisch standpunt en een Belgische besluitvorming voor te bereiden. Namelijk de ICDO Werkgroep Internationaal Beleid Duurzame Ontwikkeling. . Die wil bijdragen aan een efficiënte, open en transversale voorbereiding, evenals aan een administratieve verankering van internationale dossiers inzake duurzame ontwikkeling in de Belgische context. Deze werkgroep is in geen geval een politiek beslissingsorgaan of een instelling die het Belgische standpunt bepaalt. Na de conferentie (juni 2012) heeft deze werkgroep zich gefocust op de opvolging van de beslissingen die tijdens Rio+20 genomen werden, meer bepaald op de procedures die daar werden opgestart. Zo heeft hij kunnen bijdragen aan de voorbereidingsprocedure van de Duurzame-ontwikkelingsdoelen, meer bepaald door COORMULTI Duurzame ontwikkeling te wijzen op de prioriteiten van de bestuursorganen.

Opdrachten :

 • Een efficiënte, open, participerende, coherente en multidisciplinaire bijdrage leveren aan de voorbereiding van het werk betreffende de internationale dossiers inzake duurzame ontwikkeling, meer bepaald met betrekking tot de opvolging van de beslissingen die genomen werden tijdens Rio+20 en tijdens de VN-top in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling voor het najaar van 2015;
 • Een beroep doen op de beschikbare vakkennis binnen de verschillende bestuursorganen (met inbegrip van de federale instellingen), het standpunt van de WG-leden verduidelijken en een dialoog aangaan om een nuttige bijdrage te leveren aan de Belgische politieke besluitvorming en standpunten;
 • Verslag uitbrengen aan de leden van de werkgroep over de uitkomst van multilaterale vergaderingen en onderhandelingen, zodat er een betere bestuursorganisatie wordt bereikt;
 • Het contact met andere belanghebbenden en maatschappelijke organisaties stimuleren zodat ze gemakkelijker kunnen deelnemen aan de voorbereidingsprocedure betreffende multilaterale onderhandelingen.

Krachtlijnen:

Momenteel zijn de activiteiten van de werkgroep opgeschort, de nodige coördinatie omtrent de uitvoering van de 2030 Agenda van internationale organisaties vindt namelijk plaats binnen de standpuntbepalingsorganen DGE (Europees beleid) en COORMULTI (internationaal beleid) van de FOD Buitenlandse Zaken. 

 • Grote werven binnen de DGE zijn voornamelijk de voorbereiding van de EU Raadswerkgroep 2030 Agenda die reeds verschillende Raadsconclusies publiceerde (juni 2017, april 2019, december 2019). De behandeling van het werk van de Europese Commissie zoals de publicaties “Next steps for a sustainable European future (2016)” en “Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals –A comprehensive approach (2020)”.  En de opvolging van de rapportages die opgemaakt worden door Eurostat.  Het FIDO werd door de DGE aangeduid als piloot van de EU Raadswerkgroep 2030 Agenda en zorgt zo voor de voorbereiding en verdediging van de Belgische standpunten. 
 • De COORMULTI zorgt onder meer voor de voorbereiding van het jaarlijkse High-Level Political Forum, dat is het belangrijkste platform van de Verenigde Naties voor de follow-up en de evaluatie van de 2030 Agenda en de 17 SDGs.  

Indien nodig kunnen de werkzaamheden binnen de WG Internationaal Beleid van de ICDO altijd opnieuw opgestart worden.

Contactpersoon :

 • Secretariaat: Cédric Van de Walle (FIDO) – cedric.vandewalle(at)ifdd.fed.be 

Nuttige documenten :

WG Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Deze werkgroep coördineert acties die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties – zowel privé als publiek - en maatschappelijk verantwoorde investeringen in België stimuleren, bevorderen en verder ontwikkelen.

Opdrachten :

 • Het Belgische referentiekader inzake MV opstellen;
 • Het Actieplan Maatschappelijke Verantwoordelijkheid opstellen, alsook het Nationaal Actieplan “bedrijven en mensenrechten” en zorgen voor de opvolging van de uitvoering en de actualisatie ervan;
 • Overleg organiseren met de belanghebbenden voor het bepalen van de te ondernemen acties om de doelstelling van de WG te bereiken, en de inhoud bepalen van de actieplannen;
 • De politieke engagementen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid coördineren en uitvoeren;
 • Een informeel overlegplatform tussen de federale en gewestelijke beleidsactoren inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid oprichten.

Krachtlijnen :

 • Informeren over, opleiden in en sensibiliseren over maatschappelijke verantwoordelijkheid en de instrumenten die de implementatie mogelijk maken;
 • Meewerken aan het uitbouwen van het Europese beleidskader betreffende maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • De federale overheidsdiensten begeleiden bij het uitwerken van het innovatief proefproject (ISO 26000; GRI; overleg met stakeholders etc.);
 • Materiële en/of immateriële steun bieden aan externe initiatieven met doel het promoten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in België, zoals: Best Belgian Sustainibilty Reports, Belgische barometer van de MV etc.;
 • Organisaties met beperkte middelen steunen bij het opnemen en concreet invullen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • Het overzicht van de voornaamste acties in de overheidssector en in de private sector actualiseren en de uitwisseling van goede praktijken bevorderen;
 • Een leernetwerk MV oprichten op Europees en internationaal niveau;
 • De thema’s MVO en MVI introduceren in het sociaal overleg en in de sociale dialoog;
 • MVI promoten bij de overheid;
 • De werkzaamheden voor een minimale MVI-norm ondersteunen.

Contactpersoon :

Voorzitterschap : Hamida Idrissi (FIDO) – hamida.idrissi(at)ifdd.fed.be

Nuttige documenten :

Nuttige link: