Languages

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Het FIDO is de federale overheidsdienst die de Belgische federale regering bijstaat in haar missies inzake duurzame ontwikkeling.

Het FIDO is verbonden aan de Kanselarij van de Eerste Minister en valt onder de bevoegdheid van de minister voor Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Zakia Khattabi.

De opdracht van het instituut, die bij koninklijk besluit is vastgelegd, bestaat onder andere uit de volgende verantwoordelijkheden:

  • de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling;
  • de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling;
  • de terbeschikkingstelling van expertise.

Het FIDO ontwikkelt initiatieven voor de andere federale overheidsdiensten alsook voor actoren uit het maatschappelijk middenveld, met het oog op de integratie van duurzame ontwikkeling in zowel hun missies als hun werking.

Duurzame ontwikkeling vraagt een transversale strategische aanpak. Via diverse overlegorganen wordt er dan ook samengewerkt met andere overheidsdiensten.

Op federaal vlak gebeurt dit hoofdzakelijk via de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), waarin alle federale overheidsdiensten vertegenwoordigd zijn, alsook de gewesten en gemeenschappen. Het FIDO staat in voor het voorzitterschap en het secretariaat van de ICDO.

Op nationaal, Belgisch vlak is er de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) en haar administratieve werkgroepen. Daar wordt het overleg georganiseerd tussen de verschillende administraties van de federale en de gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor duurzame ontwikkeling. 

Het FIDO heeft zich de volgende vier strategische doelen gesteld:

  • de motor zijn achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België;
  • erkend worden als een referentie in België wat betreft het beleid ter ondersteuning van maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • de vector zijn bij de integratie van de federale strategie (op korte, middellange en lange termijn) inzake duurzame ontwikkeling in alle beleidssectoren;
  • duurzame ontwikkeling integreren in zijn eigen intern beheer.
Achtergond

Tijdens de Wereldtop inzake duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 wenste België zijn multilaterale verbintenis op het vlak van duurzame ontwikkeling concreet vorm te geven door een specifieke administratie op te richten. De Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO) werd opgericht om dit engagement te realiseren. In 2014 werd de POD DO omgevormd tot het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

De bedoeling van deze organisatorische wijziging was het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling kracht bij te zetten door duurzame ontwikkeling in het kernbeleid van de regering te verankeren.

Nuttige links