Languages

De federale Langetermijnvisie (LTV)

De Langetermijnvisie omvat 15 thema’s en 55 doelstellingen die de federale regering tegen 2050 wil bereiken. Ze overkoepelt de cyclus van plannen en verslagen over duurzame ontwikkeling ingevoerd door de wet van 5 mei 1997, gewijzigd door de wet van 30 juli 2010. Ze dient als referentiekader voor de activiteiten van de ICDO, het FIDO en het Federaal Planbureau.

Op die vraag wil de langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling een antwoord bieden. Ze is het resultaat van denkwerk en besprekingen tussen tal van experten van alle FOD's, POD's en van het Federaal Planbureau, alsook van de stakeholders uit het middenveld.

1 visie, 4 uitdagingen, 15 thema's, 55 doelstellingen tegen 2050

Deze visie is opgebouwd rond 4 ambitieuze uitdagingen die een duidelijk beeld geven van de samenleving waarin wij hopen te leven:

  • een samenleving die sociale cohesie bevordert;
  • een samenleving die haar economie aanpast aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen;
  • een samenleving die haar milieu beschermt;
  • een samenleving die wordt ondersteund door een federale overheid die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

Deze uitdagingen worden verder uitgewerkt in thema’s en doelstellingen die tegen 2050 verwezelijkt moeten worden. De doelstellingen zijn verbonden aan federale bevoegdheden, zoals armoedebestrijding, volksgezondheid, mobiliteit, energie, klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerking. Tenslotte bevat de langetermijnvisie ook een reeks van indicatoren die het mogelijk maakt om op te volgen of de Belgische samenleving op schema zit om deze doelstellingen te bereiken. De langetermijnvisie overkoepelt voortaan de cyclus van de federale plannen voor duurzame ontwikkeling (FPDO). De langetermijnvisie is dus het referentiekader voor de activiteiten van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en van het Federaal Planbureau.

Processen en bijdragen

De langetermijnsvisie voor duurzame ontwikkeling wordt opgesteld door een ad-hocwerkgroep van de ICDO, waarin experten uit verschillende overheidsdiensten zetelen. Voordat de langetermijnsversie officieel wordt aangenomen, moeten deze aan verschillende partijen worden voorgelegd ter evaluatie en goedkeuring. Op 26 april 2012 werd de langetermijnsversie voorgelegd aan en goedgekeurd door de gehele ICDO. Vervolgens heeft de regering op de Ministerraad van 1 juni 2012 akte genomen van de visie  en ze overgemaakt aan het parlement. Hierop heeft de parlementaire commissie voor Klimaat en Duurzame Ontwikkeling de ICDO uitgenodigd om haar voorstel toe te lichten en te bespreken. Ook de FRDO en de TFDO werden door de commissie gehoord. Vervolgends keurde het parlement op 19 juli 2012 keurde een resolutie over de langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling goed. Op basis van de bijdragen van de bij wet vastgelegde actoren, de resultaten van het parlementaire debat en  de Rio+20-conferentie keurde hierna ook de regering de langetermijnvisie goed. Op 17 mei 2013 werd de langetermijnvisie door de federale ministerraad goedgekeurd.  De laatste stap in het proces was de publicatie in het Staatsblad op 8 oktober 2013.

Nuttige documenten: