Languages

De actieplannen voor DO van de Federale Overheidsdiensten

Elke Federale Overheidsdienst moet een jaaractieplan voor duurzame ontwikkeling opstellen. De Cel Duurzame Ontwikkeling heeft onder meer als taak dit plan voor haar organisatie op te maken en er de opvolging van te verzekeren via het jaarverslag van de ICDO. De inhoud van dit plan staat vermeld in het koninklijk besluit van 22 september 2004, gewijzigd door het KB van 25 april 2014 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling.

Een van de taken van de cellen duurzame ontwikkeling is de voorbereiding van een actieplan voor duurzame ontwikkeling voor de federale overheidsdienst.

Het plan moet vóór 31 januari van elk jaar naar de voorzitter van de ICDO worden gestuurd. De inhoud ervan is vastgelegd bij KB houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling :

  • een lijst van de maatregelen van het lopende federaal plan voor duurzame ontwikkeling waarvan de uitvoering aan de dienst is toevertrouwd.
  • een lijst van de andere maatregelen rond duurzame ontwikkeling die door de dienst zullen worden uitgevoerd in het kader van de langetermijnvisie.
  •  de maatregelen over het duurzaam beheer van de dienst, in het bijzonder op het vlak van interne milieuzorg en duurzame overheidsopdrachten.
  •  een communicatieplan met de sensibiliseringsacties voor het personeel van de dienst.

Bovendien is in het KB het volgende vastgelegd: "Als de elementen van het actieplan, bedoeld in artikel 2, 4°, zijn opgenomen in het managementplan van de leidende ambtenaar of in de bestuursovereenkomst van de dienst, dient er geen actieplan te worden vastgesteld". Vandaag vormt het actieplan een van de hulpmiddelen om de federale overheidsdiensten ervan te overtuigen de duurzame ontwikkelingsdoelen in hun beleid te integreren. Het actieplan toont hoe een federale organisatie kan bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zoals opgenomen in de Belgische grondwet (art. 7bis), in het kader van de langetermijnvisie, het federaal plan voor duurzame ontwikkeling en de door de Verenigde Naties in september 2015 goedgekeurde Sustainable Development Goals. Daarnaast vergemakkelijkt het actieplan ook de integratie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de beheercontracten van de federale overheidsdiensten (KB van 4 april 2014 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten). In overleg met de federale overheidsdiensten heeft het FIDO een handleiding en een template opgesteld om de cellen duurzame ontwikkeling te helpen bij het opstellen van dit actieplan.

Nuttige linken: