Languages

Beleidskader

Door het verhogen van de vraag naar maatschappelijk verantwoorde producten en diensten kan het aanbod hiervan op de markt geleidelijk stijgen. Vandaar dat aanbestedende diensten vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opgedragen worden om dergelijke producten, diensten en werken aan te kopen.

De aansporing gebeurt o.a. via omzendbrieven. Dit zijn regelgevende instrumenten met instructies waarmee de federale overheidsdiensten rekening dienen te houden bij de behoefteanalyse, de marktverkenning en de opmaak van hun bestekken. Voor het federale niveau zijn verschillende regelgevende instrumenten actief, zowel op algemeen strategisch vlak als op vlak van bijzondere producten en diensten. Een bijzondere omzendbrief is die van 16 mei 2014 (of de meest recente regelgeving). Deze bepaalt op een algemene wijze hoe de federale aanbestedende diensten rekening moeten houden met duurzame aspecten in hun dagelijkse aankopen. De tekst bepaalt ook dat de diensten hiervoor interne procedures moeten opmaken en dat ze jaarlijks over hun inspanningen dienen te rapporteren aan de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling.   Niet alleen de Belgische federale overheid, maar ook andere overheidsinstanties houden zich bezig met  dit thema. Via verschillende overlegfora werken experten uit federale, gewestelijke en lokale overheidsdiensten samen om deze problematiek vorm te geven. 

Kom meer te weten over de thema's en acties die momenteel aan de basis liggen van het federale beleid inzake duurzame overheidsopdrachten: