Languages

Projectoproep Belgium Builds Back Circular (BBBC) zoekt projecten rond circulaire economie

De minister van Milieu, Zakia Khattabi, en de vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, hebben de tweede projectoproep Belgium Builds Back Circular (BBBC) gelanceerd in het kader van het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan (NRRP).

Waarom ?

Het stimuleren en ondersteunen van innovatieve projecten rond circulaire economie, het creëren van kansen voor circulaire investeringen en het ondersteunen van de overgang naar een circulaire economie in België.

Voor wie is het bedoeld?

Deze oproep is gericht aan- Belgische of in België actieve - organisaties of consortia en bedrijven, met speciale aandacht voor KMO', start-ups, onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek, ngo's, adviesbureaus en gelijkaardige instellingen.

Wat zijn de thema's van de oproep?

Deze oproep heeft betrekking op twee thema's: ecodesign en vervanging van chemische stoffen.

Ecodesign

Ecodesign wil het milieu- en gezondheidseffect van producten en materialen gedurende de gehele levenscyclus van het product verminderen.Het ontwerp van een product wordt herzien om de productie en het hergebruik ervan veiliger te maken, de levensduur ervan te verlengen en de reparatie, ontmanteling en recycling ervan te vergemakkelijken. Deze as omvat 4 prioritaire thema's:

  • professionele machines en elektronica
  • kleding
  • distributie en logistiek met een betrouwbaar verpakkingsniveau in de voedselketen
  • meubilair (binnen en buiten)

Vervanging van chemische stoffen

Een ander belangrijk thema waar projecten kunnen rondwerken is het vervangen van schadelijke stoffen.  Enkel stoffen die onder de CLP-verordening (verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) vallen komen in aanmerkingen.

Het is de bedoeling dat deze schadelijke stoffen worden vervangen door duurzamere alternatieve chemische stoffen, technologieën en/of producten. De voorgestelde alternatieven moeten ook de circulariteit en de veiligheid van een productieproces of product vergroten.

Bent u geinteresseerd?

Neem dan deel aan de informatiesessies en raadpleeg de FAQ's

Informatiesessie over de projectoproep BBBC rond het indienen van projecten "vervanging van chemische producten" , 24 april 2023 van 10 tot 12h -  Inschrijvingen open tot 20/4/2023.

Informatiesessie projectoproep BBBC Ecodesign,  2 mai 2023 van 9h tot 11h - Inschrijvingen open tot 29/04/2023.

BBBC 2023 FAQ NL 


Meer informatie

Lancering van de 2de editie van de BBBC (FOD Volksgezondheid)

Projectoproep BBBC 2023 ter bevording van de circulaire economie (FOD Economie)

12 projecten met een financiering van 8 miljoen door ministers Khattabi en Dermagne (Minister Zakia Khattabi)