Languages

De ICDO stelt het beleid rond duurzame ontwikkeling voor de federale overheidsdiensten in 2022 voor

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) heeft zopas haar jaarverslag 2022 gepubliceerd. Dit document lijst de acties op die de federale overheidsdiensten het afgelopen jaar hebben ondernomen om hun beleid duurzamer te maken.

Het jaar werd gekenmerkt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de talrijke steunmaatregelen van de NAVO-lidstaten, waaronder België.. In deze woelige geopolitieke context hebben de federale overheidsdiensten de nodige logistieke, menselijke en financiële middelen vrijgemaakt voor deze uitdagingen. Dat heeft gevolgen voor het betalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's – Sustainable Development Goals) en voor de maatregelen uit het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) zijn genomen

Wat doet de ICDO?

Al meer dan 25 jaar coördineert de ICDO het federaal beleid rond duurzame ontwikkeling (DO). Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de federale en regionale overheidsdiensten. Samen bepalen zij welke duurzaamheidsmaatregelen op federaal niveau nodig zijn voor duurzame ontwikkeling en om aan de internationale verplichtingen van België te voldoen.

Sinds 2015 is het DO-beleid vooral gericht op de VN-agenda voor 2030. En sinds eind 2021 kadert het in het FPDO.

In dit jaarverslag presenteren de leden van de ICDO verschillende acties om deze doelstellingen op nationaal en internationaal niveau uit te voeren.

2022, een jaar gekenmerkt door het conflict in Oekraïne

De terugkeer van een groot gewapend conflict op Europees grondgebied in 2022 heeft alle strategieën en agenda’s die gericht zijn op de post-covidcrisis verstoord.

Als u het jaarverslag van de ICDO en de verslagen van de cellen Duurzame Ontwikkeling van de federale overheidsdiensten leest, zult u zien dat het beheer rond deze gebeurtenissen onze administraties inderdaad dagelijks confronteert met menselijke, maatschappelijke, economische en milieugerelateerde problemen. Het afwegen van deze fundamentele pijlers van duurzame ontwikkeling tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de gevolgen van de pandemie is een constante evenwichtsoefening geweest. De federale overheidsdiensten hebben hard gewerkt om de uitdagingen aan te gaan.

De werkgroepen Duurzame Overheidsopdrachten (DOO) en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (MV) van de ICDO bouwen verder op het werk van vorig jaar, en hebben nieuwe werkterreinen geopend. De werkgroep DOO heeft zich met name gebogen over de herziening van een van de belangrijkste omzendbrieven over de integratie van criteria inzake duurzame ontwikkeling in federale overheidsopdrachten (omzendbrief van 16 mei 2014). De werkgroep MV richtte zich op de raadpleging van belanghebbenden en de ontwikkeling van het tweede Nationaal Actieplan 'Ondernemingen en mensenrechten'. Meer informatie over hun activiteiten vindt u in hoofdstuk 3 van het jaarverslag van de ICDO.

Eind 2022 werd het eerste volledige uitvoeringsjaar afgerond van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) sinds de goedkeuring ervan door de regering. De taskforce DO van het Federaal Planbureau en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) hebben een methodologie en een controletabel ontwikkeld die de eerste resultaten opleveren. In hoofdstuk 4 leest u er meer over.

Meer info

Hier vindt u meer informatie over de activiteiten van de ICDO en de cellen Duurzame Ontwikkeling van de federale overheidsdiensten:

Lees hier de samenvatting van het jaarverslag van de ICDO

Lees hier het jaarverslag van de ICDO

Lees hier de verslagen van de cellen voor Duurzame Ontwikkeling van de federale overheidsdiensten

Vragen over deze documenten kan u sturen naar contact@fido.fed.be.